Poortwachter

  1. Poortwachter

Poortwachter

Het terugdringen van het aantal WAO’ers en WIA’ers is het doel van de Wet Verbetering Poortwachter. Dit kan door snel en effectief ingrijpen bij dreigend langdurig ziekteverzuim. De verdeling van verantwoordelijkheden is met de Wet Verbetering Poortwachter aangescherpt. Zowel werkgever als werknemer en Arbodienst/gecertificeerde bedrijfsarts hebben een actieve rol in het re-integratieproces.

Het terugdringen van de verzuimduur door actief sturen op spoedige re-integratie:

  • Ziektegevallen op tijd melden aan de Arbodienst/gecertificeerde bedrijfsarts.
  • De Arbodienst/gecertificeerde bedrijfsarts ondersteunt leidinggevenden bij verzuimbegeleiding.
  • Bij dreigend langdurig verzuim een probleemanalyse en advies opstellen, uiterlijk in de 6e ziekteweek.
  • Maximaal twee weken na de Probleemanalyse, maar uiterlijk in week 8, stellen werkgever en werknemer samen een Plan van Aanpak voor herstel en re-integratie op. Hierbij is de probleemanalyse en het advies van de bedrijfsarts de basis. Dit Plan van Aanpak wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
  • Aanleggen van re-integratiedossier met alle activiteiten en afspraken.
  • Indien nodig wijzen werkgever en werknemer een casemanager aan.
  • Ziekmelding naar het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) voor het einde van de 42e ziekteweek.
  • Opstellen re-integratieverslag, uiterlijk na 20 maanden ziekte.
  • Dit verslag samen met de WIA-aanvraag opsturen naar het UWV, uiterlijk na 21 maanden ziekte.